home-page

Ingepland langs de E313

Ventori is gepland op het grondgebied van Tongeren en Riemst. Zeven windturbines komen op het grondgebied van Tongeren, acht op dat van Riemst. Het windpark is gesitueerd binnen landbouwgebied en de industriezone Tongeren-Oost. De geplande windturbines staan parallel aan de autosnelweg E313 en de 380kV hoogspanningslijn die het gebied doorkruisen. 

Op deze kaart zijn de locaties te zien die momenteel onderzocht worden binnen het project-MER. De exacte locaties kunnen nog beperkt wijzigen in functie van de resultaten van de verschillende deelstudies en -adviezen. De nummering van de turbines op deze kaart is willekeurig en stemt niet noodzakelijkerwijze overeen met de uiteindelijke nummering in het project-MER.

Via deze kaart zijn de geplande locaties in detail te bekijken. Klik hier om de kaart in de browser te openen. 

Strikte criteria voor de gekozen locaties

Uiteraard kun je niet zomaar overal een windturbine plaatsen. De Vlaamse overheid wijst zogenoemde voorkeurszones aan voor windenergieprojecten. Dit betekent dat windturbines altijd langs bestaande infrastructuur moeten liggen. Door de aanwezigheid van de snelweg, de hoogspanningslijn en de industriezone past deze locatie in het wetgevend kader van Vlaanderen. Daarbij houdt het ontwerp ook rekening met zaken als luchtvaart en telecommunicatie. 

Uiteraard is het ook belangrijk dat windturbines worden geplaatst op locaties waar ze veel wind kunnen vangen. Zo wordt er zo goed mogelijk hernieuwbare energie geproduceerd binnen de beschikbare ruimte. De hogere ligging maakt van het plateau tussen Tongeren en Riemst een uitstekende locatie, waar de wind vrij spel krijgt.

Uitgebreid onderzoek naar de effecten

De komende tijd start het uitgebreide en gezamenlijke onderzoek naar de milieueffecten. Dit betekent dat de initiatiefnemers de totale effecten van de vijftien windturbines bestuderen over het uitgestrekte projectgebied van tien op tien kilometer. En dus niet per deelzone of ontwikkelaar. Ook de nabijgelegen Waalse projecten en de twee windturbines van Windvison worden meegenomen in dit onderzoek.