Skip to main content
home-page

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat windturbines gevolgen hebben voor de omgeving en dat hierover de nodige vragen zijn. Hierbij geven we alvast wat toelichting op veelgestelde vragen. 

Lees alles over:

  1. Het gezamenlijke project
  2. Windenergie
  3. De locaties
  4. Milieuonderzoek
  5. Leefomgeving en gezondheid
  6. Milieu en biodiversiteit
  7. Investeren
  8. Contact

1. Een gezamenlijk project met vijftien windturbines

Hoe werken de vier windenergiebedrijven samen?

In de periode 2014-2018 hebben de vier initiatiefnemers elk afzonderlijk aanvragen ingediend voor 28 windturbines in totaal. Op 9 augustus 2018 stelt de provincie Limburg dat de zone E313 Tongeren-Riemst als één projectgebied onderzocht moet worden. Met een gezamenlijke project-MER die alle effecten op mens en milieu tegelijkertijd beoordeelt, en rekening houdt met de al vergunde windturbines in WalloniëEen nieuw ontwerp moet ook streven naar een optimale invulling van het gebied. Waarbij er zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt binnen de beschikbare ruimte.

Zijn alle oude plannen nu van tafel?

Ja, dit project is een nieuw startpunt. De voorbije twee jaar is de zone opnieuw onderzocht en het aantal windturbines kon door de samenwerking verminderd worden van 28 naar 15. Ook worden de effecten van alle windturbines in deze zone in een gezamenlijk milieuonderzoek bestudeerd. De nabijgelegen Waalse projecten en de twee windturbines van Windvision in Tongeren-Oost worden ook meegenomen in dit onderzoek. 

Worden de twee windturbines van Windvision ook onderzocht?

Windenergiebedrijf Windvision bekijkt twee mogelijke locaties in de industriezone Tongeren-Oost (bekijk kaartje). De vijftien windturbines van Ventori en twee windturbines van Windvision zijn compatibel. De projecten worden niet opgenomen in één project-MER maar de onderzoekstrajecten starten wel gelijktijdig en houden rekening met de effecten van alle windturbines. Verder wensen Ventori en Windvision in de procedure apart te werken, gezien het verschil in schaal en omvang van de projecten. Ventori doorloopt dan ook de meest uitgebreide onderzoeksprocedure met inspraakmogelijkheden. Windvision volgt een meer beknopte MER-procedure. Vragen over het project van Windvision kunnen gesteld worden via info@windvision.com. Bovendien worden ook de nabijgelegen Waalse windprojecten meegenomen in dit onderzoek. 

2. Windenergie in de hoofdrol

Waarom is het nodig om windturbines op land in Vlaanderen te plaatsen?

De uitstoot van CO2 moet nu snel naar beneden om klimaatopwarming een halt toe te roepen. Tegelijk moet energie voor iedereen in de toekomst beschikbaar blijven, en willen we de kosten voor gezinnen en bedrijven zo laag mogelijk houden. Van alle vormen van hernieuwbare energie is windenergie de meest bewezen technologie en daardoor het meest efficiënt en goedkoop. Windenergie speelt dus de hoofdrol in de energietransitie waar we allen voor staan. De Vlaamse Regering heeft daarom afgesproken om tegen 2030 voor 2.500 MW aan windenergie te installeren. Eind december 2020 stond de teller nog maar op 1.361 MW, dus er moet de komende tijd een enorme inhaalbeweging worden gemaakt.

Wat levert dit project dan op?

De vijftien windturbines van project Ventori zijn goed voor een geïnstalleerd vermogen van om en bij de 75 megawatt aan hernieuwbare energie. Dit betekent dat het windpark gemiddeld ieder jaar 225 GWh aan groene stroom kan leveren. Ter illustratie: hiermee kunnen ieder jaar 64.000 gezinnen van groene stroom voorzien worden en kan maar liefst 130.000 ton aan CO2-uitstoot vermeden worden. 

 

 

3. Locatie langs de E313

Waar staan de windturbines gepland?

Ventori is gepland langs de E313 op grondgebied van Tongeren en Riemst. Zeven windturbines komen op het grondgebied van Tongeren, acht op dat van Riemst. Het windpark is gesitueerd binnen landbouw- en industriegebied (Tongeren-Oost). De geplande windturbines staan parallel aan de autosnelweg E313 en de 380kV hoogspanningslijn, die het gebied doorkruist. Bekijk hier het kaartje. 

Waarom staan de windturbines hier gepland, kan dit niet ergens anders?

Uiteraard kun je niet zomaar overal een windturbine plaatsen. De Vlaamse overheid heeft een wetgevend kader opgemaakt dat bepaalt wat zogenoemde voorkeurslocaties zijn. Dit wetgevend kader, de omzendbrief, wordt gebruikt om te onderzoeken waar windturbines kunnen komen in Vlaanderen. Ventori houdt rekening met alle voorwaarden rond milieu, stedenbouwkunde en de aanwezigheid van voldoende wind. Op de pagina regelgeving vind je alle informatie en de links naar de Vlaamse wettelijke kaders. 

Wat voor soort windturbine wordt er in het project voorzien?

Het is belangrijk dat het milieueffectenrapport rekening houdt met toekomstbestendige windturbines. De technologie ontwikkelt zich heel snel. De windturbines worden groter maar effectiever, en kunnen zo meer energie opwekken op dezelfde oppervlakte. De types die nu veel voorkomen, met tiphoogtes tussen de 120 en 150 meter, zullen stilaan van de markt verdwijnen. Het is dus van belang dat er een milieuonderzoek wordt gedaan naar het type turbine dat, na het doorlopen van de uitvoerige vergunningsprocedure, beschikbaar en uitvoerbaar is. Het exacte type en leverancier worden gekozen op basis van de vergunning en de bijhorende voorwaarden. 

4. Milieuonderzoek

Wat wordt er precies onderzocht?

Het milieuonderzoek wordt uitgevoerd door studiebureau Arcadis, bijgestaan door deskundigen van de Vlaamse overheid. In dit onderzoek worden de effecten van alle 15 windturbines op de omgeving bestudeerd in een gebied van 10 kilometer bij 10 kilometer. Ook de nabijgelegen Waalse projecten en de twee windturbines van Windvision worden hierin meegenomen. Meer uitleg vind je op de pagina project-MER

Wanneer heb ik inspraak in het proces?

Een milieueffectenrapport is een informatief document en geen beslissingsinstrument. Het Vlaams Gewest (Vlaams minister voor Omgeving) beslist uiteindelijk of de vergunning voor project Ventori wel of niet wordt toegekend. Hierbij wordt rekening gehouden met het leefmilieu en openbare inspraak, maar ook met de sociale, economische en technische belangen van het project. Iedereen heeft op twee momenten inspraak in het project. Het eerste moment was na de aanmelding van het onderzoek in het najaar van 2021. Rond december 2022 volgt er opnieuw een officieel inspraakmoment tijdens het openbaar onderzoek. Meer uitleg vind je op de pagina inspraak

Waar kan ik de documenten van het milieuonderzoek inzien?

Alle officiële documenten, zoals de aanmelding en het scopingsadvies, staan gepubliceerd op de website van team MER. Project Ventori is terug te vinden onder het dossiernummer "PR 3412". 

Hoe verwerkt team MER de reacties?

Team MER anonimiseren de particuliere reacties. Dit betekent dat je jouw naam en e-mailadres indient, maar dat deze gegevens niet aan derden worden doorgegeven. Reacties van actiegroepen en NGO’s worden doorgaans niet anoniem gemaakt. Alle adviezen, inspraakreacties en verslagen van de participatiemomenten worden samengevat in een scopingsadvies Dit document beschrijft welke suggesties zijn ingediend om het plan te verbeteren en op welke manier de initiatiefnemers hiermee aan de slag gaan. 

 

 

5. Leefomgeving en gezondheid

Veroorzaakt een windturbine slagschaduw?

Als de zon voldoende schijnt, werpt de windturbine een bewegende schaduw op de grond. Dit noemen we slagschaduw. In Vlaanderen mag een woning maximaal acht uur per jaar slagschaduw ontvangen en nooit meer dan 30 minuten per dag. Ter illustratie: een jaar telt 8766 uren. Dus deze zeer strenge wettelijke norm respecteren wij altijd. Dit is ook per woning, indien er meerdere windturbines zijn gaat het dus om 8 uur voor alle windturbines samen. Alle windturbines hebben software die automatisch de wieken stillegt wanneer ze aan de norm zitten. 

Maakt een windturbine geluid?

De draaiende wieken kunnen hoorbaar zijn, dat is afhankelijk van de windsnelheid, de windrichting en de afstand. Ook hier hebben we te maken met strenge, in de wet vastgelegde, geluidsnormen die gelden aan de buitenkant van je huis. Om dit te kunnen garanderen, maken we een geluidsstudie met simulaties om zeker te zijn dat deze norm nooit wordt overschreden.

Hoe veilig is een windturbine?

Windturbines worden zo ontworpen dat zij hun hele levensduur alle weersomstandigheden kunnen doorstaan. Ook beschikken windturbines over sensoren om defecten op te sporen en remsystemen om zichzelf tot stilstand te brengen. Zo stoppen ze bijvoorbeeld automatisch met draaien wanneer er risico is op ijsvorming. Daarbij willen we ook nog extra benoemen dat, in tegenstelling tot wat soms wordt beweerd, een windturbine geen elektromagnetische of radioactieve straling heeft. 

Wat is de afstand tot de huizen?

In de Vlaamse wetgeving zijn er geen speciale regels opgenomen over de afstand tot de huizen. In het ontwerp houden wij dus rekening met de geluids- en slagschaduwnorm tussen de woningen en de windturbines om te bepalen waar zij het beste kunnen komen. 

6. Landschap en biodiversiteit

Wat zijn de effecten op milieu en biodiversiteit?

Iedere ingreep van de mens heeft een impact op het landschap en de biodiversiteit, en zo ook windturbines. De impact op onder andere vogels en vleermuizen wordt uitgebreid onderzocht in het milieueffectenrapport. Daarbij wordt gekeken naar zowel de lokale impact op de biodiversiteit als op de positieve impact op het klimaat. Hernieuwbare energie heeft ook een belangrijke positieve invloed op de biodiversiteit. Veel plant- en diersoorten zijn niet opgewassen tegen de snel stijgende temperaturen op aarde. Hernieuwbare energie vermijdt schadelijke CO2-uitstoot in de atmosfeer en levert zo een bijdrage aan het behoudt van veel ecosystemen.  

Wat is de impact van windturbines op vogels in de omgeving?

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek stelde een vogelatlas samen die als leidraad dient voor de inplanting van windturbines in een bepaald gebied. Een erkend natuurdeskundige onderzoekt aan de hand van telgegevens, inventarisaties en de literatuur wat de effecten zijn op nabijgelegen en overtrekkende vogelpopulaties. In het project worden maatregelen genomen om die effecten tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Er kan niet voorkomen worden dat een windturbine af en toe een vogelslachtoffer maakt. Maar het is belangrijk om deze cijfers in perspectief te plaatsen. Er sneuvelen aanzienlijk meer vogels door ramen, gebouwen en verkeer. 

Wat is de impact op vleermuispopulaties in de omgeving?

De aanwezigheid van vleermuizen zijn al heel gedetailleerd in kaart gebracht in de omgeving van het project. Sinds 2014 hebben wij verschillende vleermuistellingen uitgevoerd. Die deelonderzoeken hebben uitgewezen dat voor een deel van de zones een stillegging van de windturbines nodig zal zijn tijdens de periode dat de vleermuizen actief zijn. In kader van het MER zal het Agentschap Natuur en Bos dit nu verder te beoordelen.  

7. Investeren 

Kan ik mee investeren in het project? 

De initiatiefnemers bieden verschillende mogelijkheden om mee te delen in de opbrengsten van windenergie via hun coöperatieve modellen. Bekijk de mogelijkheden op deze pagina

8. Meer informatie en contact

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Het projectteam is bereikbaar via het e-mailadres info@ventori.be. 

Hoe blijf ik op de hoogte van het onderzoek?

Op deze website vind je altijd de laatste informatie terug over de voortgang van het onderzoek, het project en de links naar belangrijke documenten. Schrijf je zeker in voor de nieuwsbrief om altijd het laatste nieuws rechtstreeks in je mailbox te ontvangen.