Nieuws

Nieuws

Milieueffectenonderzoek staat stap verder

01-09-2023

Het projectteam heeft het afgelopen jaar het milieueffectenrapport (MER) grondig verder uitgewerkt. Vandaag ligt er een ontwerp MER dat via een nieuw scopingsadvies een tweede keer wordt voorgelegd aan adviesinstanties. Zo werken we toe naar de vergunningsaanvraag.

In het MER onderzoeken we de impact van de vijftien geplande windturbines op de leefomgeving, het landschap, de biodiversiteit, de luchtvaart en het erfgoed. Daarbij kijken we ook naar de effecten van bestaande windturbines en van de windturbines in ontwikkeling.

Grondig bijkomend onderzoek

Eind 2021 lag de aanmeldnota van het MER ter inzage bij adviesinstanties en het brede publiek. Alle reacties werden toen verzameld in een zogenaamd scopingsadvies. Op basis van dat advies heeft het projectteam het MER verder in detail uitgewerkt. Er zijn onder andere bijkomende vogeltellingen en geluidsmetingen uitgevoerd. De uitgewerkte versie ligt nu voor bij team MER om een tweede scopingsadvies te formuleren, zodat we het MER kunnen finaliseren.

Vergunningsaanvraag ten vroegste eind 2023

Volgens de initiële planning verwachtten we het tweede scopingsadvies aan te vragen in het voorjaar van 2023, maar door de beslissing om ook wintervogeltellingen uit te voeren en de grondigheid waarmee we de onderzoeken verder hebben uitgevoerd is de planning opgeschoven. Zodra het tweede scopingsadvies er ligt, verwerken we de reacties en finaliseren we het MER. Nadien volgt de vergunningsaanvraag voor het project. Die verwachten we ten vroegste eind 2023 in te dienen. We houden iedereen op de hoogte van de stappen via de website. 

Nieuws

Milieueffectenonderzoek Ventori kijkt naar ruimere omgeving

24-08-2022

Het milieueffectenrapport (MER) voor het windpark Ventori wordt momenteel verder uitgewerkt. Daarin worden de effecten onderzocht die de windturbines hebben op de omgeving. Het gaat niet alleen om de effecten van de 15 windturbines van Ventori. De onderzoekers houden ook rekening met reeds gerealiseerde windturbines of andere projecten in ontwikkeling die zich in een ruime omgeving rondom Ventori bevinden.    

Het studieteam zal nagaan wat de effecten zijn van de Ventori-windturbines op de leefomgeving, het landschap, de biodiversiteit, de mobiliteit en het erfgoed. De onderzoekers kijken daarbij ook naar de effecten van andere bestaande windturbines en projecten in ontwikkeling in de omgeving van het Ventori-project op een cumulatieve manier.  

Concreet betekent dit dat de onderzoekers naast de 15 windturbines van Ventori ook de effecten van de 20 bestaande windturbines in de ruimere omgeving rondom het project mee in kaart zullen brengen. Daarnaast kijken ze ook nog naar 19 windturbines van gekende projecten in ontwikkeling. In totaal gaat het dus om 54 windturbines die mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen in een ruime omgeving rond Tongeren, Riemst, Bilzen, Bassenge, Vreren en Glons. 

De locatie van de windturbines die worden meegenomen in het milieueffectenonderzoek staan aangeduid op onderstaande overzichtskaart uit het MER-rapport. Eens het milieueffectenonderzoek is afgerond, zal je het milieueffectenrapport integraal kunnen raadplegen.   

Rood: Windturbines van Ventori   Blauw: Windturbines in ontwikkeling   Oranje: Bestaande windturbines 

Infomarkten na afronding onderzoek 

Eens het onderzoek is afgerond, organiseert team Ventori opnieuw infomarkten voor de inwoners van Tongeren en Riemst. De volgende stap is het aanvragen van de omgevingsvergunning. Binnen die procedure bestaat de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren tijdens een openbaar onderzoek dat 30 dagen zal duren. Alle informatie over de infomarkten en het openbaar onderzoek vind je tijdig op deze website en via de digitale nieuwsbrief.

 

Nieuws

Hoe worden de locaties van windprojecten bepaald?

24-08-2022

Een windturbine kan uiteraard niet eender waar worden geplaatst. De locaties voor nieuwe windprojecten zijn afhankelijk van strikte criteria. Onder meer de aanwezigheid van bestaande infrastructuur en van wind zijn belangrijke voorwaarden om windturbines te kunnen plaatsen.  

Een eerste belangrijk criterium is de inpasbaarheid binnen de ruimtelijke ordening. Hiervoor wenst de Vlaamse overheid dat windturbines in clusters gebundeld worden in industrie- of zeehavengebieden of naast infrastructuren zoals autosnelwegen, hoogspanningslijnen en kanalen. De windturbines van Ventori zijn bijvoorbeeld gepland naast de E313, naast het industriegebied Tongeren-Oost en naast een hoogspanningslijn. Die voorwaarden maken dat bepaalde locaties optimaal zijn om windprojecten te realiseren. In Vlaanderen vinden we gelijkaardige clusters van windprojecten aan de E19 (Hoogstraten – Wuustwezel), de E17 (Lochristi, Laarne, Lokeren, Berlare), de N49 (Maldegem, Eeklo, Kaprijke) en de N49/R4 (Assenede, Evergem, Zelzate).  

Een tweede evenzeer belangrijke voorwaarde bepaalt dat de milieueffecten van windturbines op hun omgeving aanvaardbaar moeten zijn. De bepalingen hierover staan onder meer in de VLAREM-regelgeving waarbij er specifieke voorwaarden zijn waaraan een windproject moet voldoen. De voornaamste criteria zijn slagschaduw (maximaal 8 uur per jaar en 30 minuten per dag), geluid en veiligheid. Dit wordt vandaag nog onderzocht in het milieueffectenonderzoek. Daarnaast moet het ook andere regelgevingen volgen, zoals onder andere het natuurdecreet en restricties vanwege luchtvaart. 

Ten slotte wordt er ook gekeken naar het windaanbod op de projectlocatie, zodat de geschikte afmetingen en technologie gebruikt kunnen worden om optimaal energie te produceren.  

Nieuws

Hoe gaat het project verder?

28-03-2022

Team MER publiceerde onlangs het eerste scopingsadvies. Dat betekent dat we het milieueffectenrapport (MER) nu verder kunnen uitwerken. Lees hier welke stappen we de komende maanden zetten.  

In het najaar van 2021 lag de aanmeldnota voor het MER ter inzage. Dat betekent dat alle omwonenden van het project en adviesinstanties suggesties en reacties konden bezorgen. Alle relevante reacties heeft team MER verzameld in het eerste scopingsadvies. Daarmee gaan we nu verder aan de slag.  

Maart – mei 2022: Uitvoering van bijkomende milieuonderzoeken 
Aan de hand van het scopingsadvies bespreken we de milieuonderzoeken met de adviesinstanties. Samen met het studiebureau bekijken we welke onderzoeken volstaan en welke (bijkomende) onderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, zoals extra metingen.   Najaar 2022: Toetsing onderzoeken en opmaak tweede scopingsadvies 
We bespreken opnieuw de milieuonderzoeken met team MER en de adviesinstanties. De afgewerkte onderzoeken worden alvast beoordeeld. Hier volgt een nieuw advies uit (tweede scopingsadvies). Vervolgens werken we het MER volledig af.   December 2022: Aanvraag omgevingsvergunning met openbaar onderzoek  
Het afgewerkte MER wordt samen met de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. In deze fase is officiële inspraak opnieuw mogelijk tijdens het openbaar onderzoek. Vervolgens is het aan de Vlaamse overheid om de aanvraag te beoordelen en een uitspraak te doen over de vergunning. 

Bekijk alle rapporten in de databank van Team MER onder het dossiernummer “PR3412”. 

Nieuws

“We gaan aan de slag met de suggesties van omwonenden en adviesinstanties”

25-03-2022

In het milieueffectenonderzoek (MER) van Ventori wordt de impact van alle 15 windturbines onderzocht. In het najaar van 2021 kon iedereen de aanmelding inkijken en suggesties meegeven op het MER. Ondertussen heeft team MER alle relevante reacties verzameld in een scopingsadvies. Dit advies staat nu online gepubliceerd. Maar wat staat er in dat advies? Team Ventori geeft toelichting.  

Wat houdt zo’n scopingsadvies nu precies in? 

Marie-Laure: “We vinden het belangrijk dat alle omwonenden en adviesinstanties kunnen meedenken over de milieuonderzoeken. Tijdens infomarkten zijn we daarom uitgebreid in gesprek gegaan met een 70-tal bewoners. Iedereen kon dan gedurende 1,5 maand vragen of opmerkingen doorgeven aan team MER. Vervolgens heeft team MER aanvullend advies opgevraagd bij lokale overheden en administraties zoals het Agentschap voor Natuur en Bos. Alle relevante suggesties zijn gebundeld in het ‘eerste scopingsadvies’. Dit document beschrijft waar we het milieuonderzoek nog moeten aanvullen of bijsturen. En met die suggesties gaan we nu aan de slag.” 

Welke suggesties zijn er bijvoorbeeld binnengekomen? 

Steven: “Er werd benadrukt dat we in het onderzoek rekening moeten houden met de effecten van de nabijgelegen windturbines. Dit hadden we al opgenomen in de aanmelding. Daaraan zullen we dus zeker aandacht besteden. Daarnaast wil Agentschap Natuur en Bos een natuurtoets voor beschermde gebieden. Skeyes, de luchtverkeersorganisatie, heeft gevraagd om extra studies naar de radars in de buurt en in de luchthaven van Luik.” 

Ward: “Verder voeren we op vraag van Stad Tongeren en gemeente Riemst extra geluidsmetingen uit op de door hen gewenste locaties. De gemeente Riemst en team MER hebben benadrukt om de invloed van trillingen goed te bestuderen. Voor stad Tongeren is het belangrijk dat we voldoende rekening houden met de invloed op het landschap en het erfgoed.” 

Zijn er veel vragen over het project ingediend? 

Jan: “Er zijn verschillende vragen binnengekomen over waarom de locaties in dit projectvoorstel de beste optie zijn. De Vlaamse overheid heeft strikte criteria voor de mogelijke locaties. Dit zijn omvangrijke technische dossiers, daarom proberen we op de website www.ventori.be alles zo toegankelijk mogelijk uit te leggen. In de project-MER zullen we nog duidelijker beschrijven waarom de windturbines hier op de best mogelijk locatie zouden staan.” 

Marie-Laure: “Daarnaast waren er enkele bezorgdheden over meedraaiende bebakeningsverlichting. We hebben alvast verduidelijkt dat de veiligheidsverlichting alleen op de gondel of mast wordt geplaatst, en niet op de wieken.” 

Wat zijn nu de volgende stappen? 

Steven: “De komende paar maanden worden de bijkomende onderzoeken uitgevoerd. Daarna gaan we opnieuw in gesprek met team MER en de adviesinstanties. Zij beoordelen de uitgevoerde onderzoeken en brengen een nieuw advies uit, het ‘tweede scopingsadvies’. Studiebureau Arcadis maakt dan de definitieve project-MER op. Volgens de planning dienen we deze eind dit jaar in, samen met de aanvraag omgevingsvergunning. In deze periode voorzien we opnieuw informatie naar alle bewoners. Het openbaar onderzoek komt ook met een tweede officiële inspraakfase.” 

Ward: “Uiteraard blijven we ondertussen aanspreekbaar voor iedereen die vragen heeft. We zijn altijd bereikbaar op het emailadres info@ventori.be en iedereen kan zich inschrijven op onze nieuwsbrief voor de laatste updates.” 

Nieuws

Aanmeldnota milieueffectenrapport nog 2 weken ter inzage

29-10-2021

Update: de terinzagelegging van de aanmeldnota is ondertussen afgelopen. 

Nog tot 13 november 2021 kan iedereen de aanmeldnota van het milieueffectenrapport inkijken. Tot dan kan je ook suggesties voor het onderzoek doorgeven aan de dienst MER. De reacties worden nadien samengevat in een advies. Daarin staat ook met welke suggesties het projectteam al dan niet rekening moet houden in het milieueffectenrapport.

De aanmeldnota kan je online raadplegen via de website www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank. In die databank vind je de nota door het dossiernummer PR3412 in te geven in het daarvoor bestemde tekstvak (zie afbeelding hierboven). Wie suggesties heeft over het onderzoek, kan die rechtstreeks bezorgen aan de dienst MER via e-mail naar mer@vlaanderen.be.

De dienst MER verzamelt alle reacties in een scopingsadvies. Dat advies verschijnt volgens de huidige planning eind 2021. Het bevat alle suggesties die zijn ingediend om het milieueffectenrapport te verbeteren, en beschrijft hoe het projectteam daarmee aan de slag moet gaan. Vervolgens kan het definitieve milieueffectenrapport effectief worden opgesteld.

Onderzoek naar effecten van windturbines op de omgeving

In het milieueffectenrapport worden de effecten van de 15 windturbines van Ventori op de omgeving onderzocht in een onderzoeksgebied van 10 kilometer bij 10 kilometer en voor een heel aantal verschillende disciplines. Bovendien worden ook de nabijgelegen Waalse projecten en de twee windturbines van Windvision in Tongeren-Oost meegenomen in dit onderzoek. Bekijk op deze kaart de locaties van de 15 windturbines die deel uitmaken van het projectvoorstel Ventori. Dit projectvoorstel vervangt alle eerdere initiatieven voor windturbines van de initiatiefnemers.

Heb je vragen over de aanmeldnota of het project? Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen op deze website of stel ze aan het projectteam via het e-mailadres info@ventori.be.

Nieuws

Aanmelding project-MER 45 dagen ter inzage

04-09-2021

De aanmeldnota van de project-MER voor het windpark Ventori ligt vanaf half september voor 45 dagen lang ter inzage voor de inwoners van Tongeren en Riemst. Het project-MER brengt in kaart welke mogelijke milieugevolgen de 15 windturbines hebben op de omgeving.  

De komende tijd start het uitgebreide en gezamenlijke onderzoek naar de milieueffecten. Dat betekent dat de initiatiefnemers de totale effecten van de vijftien windturbines bestuderen over het projectgebied van tien op tien kilometer. En dus niet per deelzone of ontwikkelaar. Ook de nabijgelegen Waalse projecten en de twee windturbines van Windvision worden meegenomen in dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door studiebureau Arcadis, bijgestaan door erkende deskundigen van de Vlaamse overheid. De effecten op onder meer leefomgeving, landschap en biodiversiteit worden verzameld in het milieueffectenrapport (MER).

Informatiemarkt en inspraak

De initiatiefnemers begrijpen dat er veel vragen en bezorgdheden zijn. Alle omwonenden kunnen persoonlijk hun vragen stellen op de fysieke informatiemarkt die begin oktober zal plaatsvinden. De website www.ventori.be vormt het centrale informatiepunt waar iedereen terecht kan voor gedetailleerde projectinformatie en het laatste nieuws. Het is ook mogelijk om vragen rechtstreeks aan de initiatiefnemers te bezorgen en om te registreren voor de nieuwsbrief.

Daarnaast zal de aanmeldnota van het milieuonderzoek van 20 september tot en met 13 november 2021 digitaal ter inzage liggen bij de dienst MER van de Vlaamse overheid. Je kan het dossier raadplegen via de website www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank. Daar kan je het dossier vinden door het dossiernummer PR3412 in te geven. De nota ligt ook ter inzage bij de gemeenten Tongeren en Riemst, waar de windturbines gepland zijn, en bij de nabijgelegen gemeenten Bilzen en Hoeselt. In deze fase kunnen suggesties worden ingediend voor het milieuonderzoek waar de initiatiefnemers vervolgens mee aan de slag gaan. Suggesties doorgeven kan rechtsreeks naar Team MER via e-mail naar mer@vlaanderen.be. Ten vroegste volgend jaar volgt een uitgebreid openbaar onderzoek dat gekoppeld is aan de vergunningsaanvraag voor de windturbines.